Ordföranden har ordet

"Jag har glädjen och stoltheten att vara styrelseordförande i en stiftelse som är känd i Sydsverige och som utgör en skillnad för cancerforskningen i vår region."

Gunnar Nilssons cancerstiftelse har sedan 1979 delat ut ca 66 miljoner kronor, företrädesvis till cancerforskare i södra Sverige. Därutöver har stiftelsen med 9 miljoner kr bidragit till tillkomsten av Gunnar Nilssons forskningslaboratorium vid avdelningen för Onkologi, Universitetssjukhuset i Lund.

Årligen drabbas ca 50 000 svenskar av cancer. Det innebär en cancerdiagnos var tionde minut, dygnet om, året om. Gunnar Nilsson drabbades av testikelcancer, som är ett utmärkt exempel på en sjukdom där utsikterna radikalt förändrats. Överlevnaden har gått från 5 % för 30 år sedan till 95 % idag. Tyvärr finns inte samma goda utveckling för merparten av cancersjukdomarna. Arbetet i cancerstiftelsen fokuserar på att komma vidare, förklara hur tumörer uppkommer, finna nya strategier för diagnostik, behandling och uppföljning. De forskningsprojekt som stiftelsen stöder innefattar flera olika cancerformer och studerar allt från cellens signalkedjor till nya behandlingsprinciper.

Jag har glädjen och stoltheten att vara styrelseordförande i en stiftelse som är känd i Sydsverige och som utgör en skillnad för cancerforskningen i vår region. De projekt som tilldelas forskningsmedel granskas av medicinskt och vetenskapligt kunniga experter för att säkra att projekt med hög vetenskaplig kvalitet prioriteras. Det betyder att många av de bästa cancerforskningsprojekten i södra Sverige får stöd för sitt arbete.

Stiftelsen prioriterar så kallad translationell forskning, dvs forskning som syftar till att föra experimentell kunskap vidare till den kliniska situationen så att den kan komma patienterna till godo. De projekt som stöds ska ha en tydlig klinisk koppling.

Stiftelsens arbete stöds genom gåvor av många, både privatpersoner och företag. Om du har funderingar på hur du skulle kunna stödja stiftelsens arbete genom gåvor, testamente, aktieutdelning eller något annat så tveka inte utan kontakta stiftelsens kansli. Ju mer stiftelsen kan stödja cancerforskningen desto snabbare kan vi komma vidare. I detta sammanhang vill jag passa på att tacka alla som på olika sätt stött cancerstiftelsen genom åren.

Vårt motto är ”Det går att komma längre. Det går att rädda fler”. Det betyder att vårt arbete med att stödja cancerforskningen går vidare – till gagn för cancerforskare men framförallt för cancerpatienter.

Helsingborg 2010

Martin Malmberg, överläkare, med dr
Onkologiska kliniken
Universitetssjukhuset i Lund och Helsingborgs lasarett