Begär anslag

Ansök om forskningsanslag

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har till ändamål att bland annat stödja utbildning och forskning vars syfte är att bekämpa cancersjukdomar.

Stiftelsen stödjer företrädesvis klinisk och experimentell cancerforskning av disputerade forskare i södra Sverige.

Behörig att söka är den som disputerat inom de senaste 10 åren, se vidare cancerstiftelsen.se för detaljerad information, och den som, oavsett tid från disputation, föregående år erhållit ett anslag från Stiftelsen. Bidrag lämnas endast undantagsvis åt forskare vilka inte är verksamma i södra Sverige.

Ansökan om bidrag till projektanslag kan göras endast av den som är huvudman för projektet. Anslagsbeloppet är normalt inom intervallet 150-300 tkr men några utvalda ansökningar kommer att kunna erhålla ett ökat belopp upp till maximalt 500 tkr.

Ansökan görs elektroniskt via stiftelsens hemsida, www.cancerstiftelsen.se

Formel 1-föraren Gunnar Nilsson dog ung i cancer. Stiftelsen är bildad till hans åminnelse och öppen för ansökningar från och med 1 jan till och med 1 mars..

Innan du ansöker:

Behörig att söka anslag är den som, vid ansökningstidens utgång,

a) Har disputerat inom de 10 senaste åren.

Graviditets- och föräldraledighet, exkluderat, liksom sjukdomsperioder sammanhängande över 3 månader.

Datum för disputation ska anges liksom handledare. Oavsett 10-årsgränsen kan den söka som föregående år erhållit ett 1-årsanslag från Stiftelsen.

b) Inte uppbär forskningsanslag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden eller Barncancerfonden. S k postdockanslag diskvalificerar inte från ansökan.